Hvidovre Karate Klub (vedtægter)

Fra Genseipedia
Spring til navigation Spring til søgning

§ 1. Navn og Hjemsted.[redigér]

Stk. 1. Foreningens navn er Hvidovre Karate Klub.

Stk. 2. Foreningen blev stiftet d. 8. august 2000 og er hjemmehørende i Hvidovre Kommune.

§ 2. Formål.[redigér]

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Genseiryu Karate-do, hvilket søges opnået gennem kvalificeret undervisning i denne japanske selvforsvarsform. Foreningen kan deltage i stævner, træningslejre, kurser m.m.

Stk. 2. Foreningen er medlem af "Genseiryu Karate-do International Federation, Danmark (Genseiryu.dk)", "Dansk Karate Forbund (DKarF)", "Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)" samt "Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)".

Stk. 3. Foreningen kan optages i andre lokale, regionale og landsdækkende karate- og sportsorganisationer end dem der er nævnt i stk. 2. Beslutning herom varetages af en enig bestyrelse, men skal endelig godkendes på den førstkommende generalforsamling.

§ 3. Medlemskredsen.[redigér]

Stk. 1. Alle med interesse for de i § 2 nævnte formål kan søge medlemskab. Skønnes et medlem at have en berygtet person eller at være dømt for vold el.lign., kan pågældende af bestyrelsen afkræves en straffeattest og ud fra et samlet skøn ekskluderes eller ved ansøgning nægtes medlemskab.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1 kan påklages. Klagen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger efter at afgørelsen er modtaget, og skal indbringes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Nye medlemmer eller forældre/værge til medlemmer under 18 år skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket samt vedgå sig foreningens vedtægter. Medlemmer skal være fyldt min. 8 år.

Stk. 4. Undtagelse fra alderskravet nævnt i stk. 3 kan forekomme, såfremt chefinstruktøren giver sin tilladelse hertil. Tilladelse kan gives nye medlemmer i alderen 4 – 7 år. Den af chefinstruktøren taget beslutning er endegyldig og kan ikke indklages.

§ 4. Medlemsbetingelser.[redigér]

Stk. 1. Medlemmerne betaler et træningsgebyr som fastsættes på den årlige generalforsamling. Gebyret skal betales senest den 1. i måneden forud for den måned der betales for. Medlemskabet er fortløbende – ikke sæsonbestemt. Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af en given måned.

Stk. 2. Ethvert medlem er til enhver tid pålagt at udvise ikke-voldelig adfærd og afholde sig fra slagsmål.

Stk. 3. Endvidere gælder normal etikette og disciplin som foreskrevet i en dojo (træningssal).

§ 5. Ordinær generalforsamling.[redigér]

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal være skriftlig med tre ugers varsel og skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Forelæggelse af beretninger.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingenter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand – på valg årligt.
 8. Valg af kasserer – på valg årligt.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg årligt.
 10. Valg af revisor – på valg årligt.
 11. Eventuelt.

Stk. 2. Alle medlemmer der er fyldt 15 år og har været medlem i minimum 6 måneder og ikke er i restance med kontingent eller lignende samt én forældre/værge til medlemmer under 15 år har stemmeret. Stemmeret er kun gældende ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning sker ved simpel håndsoprækning blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. I tilfælde af lige stemmetal for og imod et forslag forkastes forslaget.

Stk. 4. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før afholdelsen. Ændring af disse vedtægter kan kun ske såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Dirigenten og referenten underskriver referatet.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.[redigér]

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Stk. 2. For varsling af ekstraordinær generalforsamling gælder de i § 5, stk. 1 beskrevne regler.

Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles det eller de emner som gav anledning til indkaldelsen.

§ 7. Valgret.[redigér]

Stk. 1. Alle medlemmer som er fyldt 18 år, og ikke er i restance med kontingent eller lignende, samt enhver anden myndig person – der med anbefaling fra mindst et stemmeberettiget medlem ønsker det - har valgret. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Æresmedlemmer har stemme- og valgret.

§ 8. Bestyrelsen.[redigér]

Stk. 1. Foreningen ledes dagligt af en bestyrelse på minimum 3 personer. Bestyrelsen kan ved enstemmighed antage lønnet og autoriseret hjælp udefra, og kan optage lån og lignende på beløb ikke højere end kr. 5.000,-. Ved lige stemmetal vil formandens stemme være afgørende.

Stk. 2. Ethvert medlem af bestyrelsen kan til enhver tid spærre foreningens konti for udbetalinger. Dette skal ske skriftligt. Genåbning af den lukkede konto kan herefter kun ske som følge af skriftligt krav fra en enig bestyrelse. Misbrug og overtræk skal straks meddeles bestyrelsen.

§ 9. Tegningsregler.[redigér]

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Opløsning.[redigér]

Stk. 1. Foreningen kan ikke opløses ved beslutning herom, så længe mindst tre medlemmer ønsker foreningen bevaret.

Stk. 2. Ved foreningens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny forening f.eks. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttige formål indenfor idræts- og ungdomsarbejde i kommunen.

Stk. 3. Foreningen anses først for officielt opløst, i det øjeblik denne er fuldt afviklet.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag d. 8. august 2000.

Seneste ændring på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 9. april 2013.